Ажил олгогчийн анхааралд:

1. Монгол улсын Засгийн газрын “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх цогц төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Ажлын байрыг дэмжих зээл”-д хамрагдах зээлдэгч-ажил олгогчдод зориулсан “Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт”- ыг энэхүү системээс хэвлэн авах боломжийг бүрдүүллээ. Та “НДШТ-тодорхойлолт” товчийг ашиглан хэвлэж авна уу.

2. Сангийн сайд, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн “Маягт, журам батлах тухай” 246, А/245 дугаар бүхий хамтарсан тушаалаар нийгмийн даатгалын дэвтрийг цахим хэлбэрт шилжүүлсэнтэй холбогдон даатгуулагчийн ажилд томилогдсон, ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаалын мэдээллийг ажил олгогч энэхүү цахим системд бүртгэх боломжтой боллоо. “ТУШААЛ” цэсээр орж заавартай танилцана уу.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар © 2017 copyright